Hästregistrering

REGISTRATOR

Margareta Sundman
Kurrbodavägen 10
711 98 Ramsberg

Telefon: 0581-660367, 070 2581105
E-post: register@morganhorse.se

Avelsföreningen för Specialhästraser, ASHR, där SMHF ingår godkändes som avelsorganisation den 5/12-2012 av Jordbruksverket.

Handlingar för ansökan om registrering och pass finns på ASHR:s hemsida.
För information maila till register@morganhorse.se

GODKÄNDA ID-KONTROLLANTER OCH MIKROCHIPMÄRKARE

Listor över alla i Sverige godkända id-kontrollanter och mikrochipmärkare finns på Svenska Hästavelsförbundets (SH) hemsida www.svehast.se

VAD SKA SKICKAS IN TILL REGISTRATORN?

Registrering av föl

Observera att hästens namn får innehålla högst 25 bokstäver inkl. prefix och mellanslag.

 • Betäckningsrapport i original (se nedan under övr. info), noga ifylld och underskriven av fölets ägare med namn, adress och telefonnummer. På en del betäckningsrapporter finns ingen särskild plats att fylla i namn och kön på fölet så skriv det på lämpligt ställe.
 • Signalementsbeskrivning utförd av Svenska Hästavelsförbundet godkänd veterinär eller id-kontrollant. Observera att nya signalementsblanketter gäller från 2016.
 • Chipmärkningsrapport samt av veterinären/ID-kontrollanten underskrivet och förseglat kuvert med tagel från hästen. Ej att förväxla med taglet för DNA-analys som ska skickas till SLU enligt nedan. Chipmärkning är obligatoriskt för alla hästar som registreras i Sverige fr.o.m 1 juli 2009.
 • DNA-analys. Ett kit för detta kan fås från registrator vari tagel från hästen ska skickas till SLU för analys. Svaret ska sändas till registratorn.

Dessa handlingar skall sändas till registratorn senast 1/11 det år fölet fötts, eller för sent födda föl, 5 månader efter födseln. Fölets signalementsbeskrivning skall göras då fölet står vid sidan av modern. Som uppfödare till fölet räknas den som är registrerad ägare till stoet eller den som hyr/lånar stoet, vid fölning. Då ett sto hyrs/lånas ut ska både ägaren och den som hyr/lånar stoet skicka information till föreningen om detta förfarande, innan en avkomma kan registreras.

Registrering av ettåringar och äldre hästar

 • Betäckningsrapport/språngsedel i original, noga ifylld och med underskrift av hästens ägare.
 • Kopia på köpekontrakt/kvitto som styrker ägarförhållandet med ägarens namn, adress och telefonnummer om det inte redan finns ifyllt på betäckningsrapporten/språngsedeln.
 • Signalementsbeskrivning utförd av godkänd veterinär eller id-kontrollant.
 • Chipmärkningsrapport, se ovan.
 • DNA-test, se ovan och nedan!

SMHF kräver härstamningskontroll vilket innebär att hästens arvsanlag skall prövas mot både far och mor genom DNA-test. Information om DNA-test får du från SMHF eller Husdjursgenetiska Laboratoriet (f d Blodgruppslaboratoriet) på telefon 018-67 19 79. Adress SLU, Box 7023, 750 07 Uppsala som utför testet. Ett ”DNA-kit” kan fås kostnadsfritt från SMHF.

Registrering av importerad häst med icke godkänt EU-pass

 • Passet i original
 • Kopia på köpekontrakt/kvitto som styrker ägarförhållandet med ägarens namn, adress och telefonnummer om inte ägarbytet redan är gjort i passet.
 • DNA-test
 • Chipmärkningsrapport om hästen inte redan är chippad.

Kontrollera noga så att konturdiagrammet (den tecknade hästen) är ordentligt ifyllt i passet. Om det inte är gjort måste du ordna med en signalementsbeskrivning utförd av godkänd id-kontrollant. Id-kontrollanten fyller i konturdiagrammet i passet och skall göra en signalementsbeskrivning på separat blankett som sedan skickas med till registratorn. Hästen kommer att få ett nytt godkänt EU-pass.

Registrering av importerad häst med godkänt EU-pass

En häst som importeras från EU och har ett godkänt EU-pass ska tilläggsregistreras i Sverige inom 30 dagar. Hästen kommer att behålla sitt utländska pass. Från och med 1 januari 2016 måste alla hästar som vistas längre än 90 dagar i Sverige registreras i respektive rasförening. För att en morganhäst ska få avelsvärderas i Sverige krävs det att den är registrerad här.

Registrering av importerad häst utan pass

 • Utländska handlingar i original (ex.vis. regbevis från USA eller Canada).
 • Kopia på köpekontrakt/kvitto som styrker ägarförhållandet med ägarens namn, adress och telefonnummer om inte ägarbytet redan är gjort på det utländska registreringsbeviset.
 • Signalementsbeskrivning utförd av godkänd id-kontrollant.
 • Chipmärkningsrapport
 • Blodtypning eller DNA-test Fås via den utländska föreningen. Kan ordnas via SMHF.

SMHF kräver härstamningskontroll vilket innebär att hästens arvsanlag skall prövas mot både sin far och mor genom blodtypning/DNA-test.

Redan registrerad häst utan pass/passansökning

 • Registreringsbeviset i original
 • Kopia på köpekontrakt/kvitto som styrker ägarförhållandet med ägarens namn, adress och telefonnummer om det inte är en egen uppfödning.
 • Signalementsbeskrivning utförd av veterinär eller godkänd id-kontrollant

SMHF har inte någon speciell blankett för passansökningar. Det räcker med dokumenten enligt ovan.

Ägarbyte av häst med pass/gamla passet i A4-storlek

 • Registreringsbeviset i original, sida 5:1.
 • Det gröna ägarbytespappret ifyllt och undertecknat.

Var noga med att säljaren i passet har noterat den nya ägarens namn, adress, telefonnummer, nationalitet, datum för ägarbytet samt skrivit under. Passet sänds till nya ägaren när registrator noterat uppgifterna, skrivit under och stämplat i det.

Ägarbyte av häst med nya passet i A5-format

 • Registreringsbeviset i original
 • Det gröna ägarbytespappret ifyllt och undertecknat.

Passet behöver inte skickas in.

Ägarbyte av redan registrerad häst utan pass

 • Registreringsbeviset i original
 • Kopia på köpekontrakt/kvitto som styrker ägarförhållandet med ägarens namn, adress och telefonnummer om det inte är en egen uppfödning.
 • Signalementsbeskrivning utförd av veterinär eller godkänd id-kontrollant
 • Chipmärkningsrapport

Tillägg av stuterinamn eller andra ändringar

Vänligen kontakta registratorn för mer information.

Förkomna handlingar

 • Dokument med information från hästägaren om hur handlingarna förkommit.
 • Kopia på köpekontrakt/kvitto som styrker ägarförhållandet med ägarens namn, adress och telefonnummer.
 • Signalementsbeskrivning utförd av godkänd id-kontrollant.
 • Härstamningskontroll genom DNA-test.

SMHF kräver härstamningskontroll vilket innebär att hästens arvsanlag skall prövas mot både sin far och mor genom DNA-test.

När alla handlingar kommit till registratorn ser denne till att annonsera i Morganbladet och i på föreningens hemsida och Facebook. Under en månad efter införandet finns möjlighet för privatpersoner att protestera mot detta. Om inga protester inkommer under denna månad gör registratorn ett pass till hästen.

Det kommer att finnas två olika alternativ när passen försvunnit. Duplikat av pass ska utfärdas om passet försvunnit och det går att identifiera hästen, t.ex. genom avläsning av transpondern. Ersättande pass kan utfärdas om passet försvunnit och identiteten inte kan fastställas. Det ska tydligt framgå att det handlar om duplikat respektive ersättande pass. Om ett ersättande pass utfärdats får djuret inte gå till slakt för användning som livsmedel, vilket ska anges i passet och i databasen. Om ett duplikat utfärdats har ägaren möjlighet att visa att djuret fortfarande är godkänt för slakt, annars gäller samma förfarande som för ersättande pass.

Mikrochipmärkning

 • Chipmärkningsrapport
 • Kuvert/påse med hårprov
 • Överblivna streckkodsremsor

Fr.o.m 2009-07-01 måste alla hästar som registreras och får pass vara chipmärkta.

Före chipmärkningen görs en kontroll av hästens identitet mot betäckningsrapport, registreringsbevis eller pass. Om inte hästen redan har ett pass fyller chipmärkaren i en signalementsbeskrivning som tillsammans med övrigt chipmärkningsmaterial skall sändas till registratorn. Har din häst redan pass behöver det inte sändas till registratorn men se till att chipmärkaren noterar på signalementsbeskrivningen att hästen är chipmärkt och klistrar in en streckkodsremsa på samma sida.

ÖVRIG INFORMATION

Föreningen har rätt att neka registreringsansökan när dess åsikt är att betäckningsrapporten inte är fullständigt ifylld.

Hästpasset skall returneras till Svenska Morganhästföreningen när hästen avlider eller av upphittaren om passet förkommit. Pass för en avliden häst kan man få tillbaks efter det att registratorn har makulerat det.

Betäckningsrapporten erhåller du från hingstägaren, när du som stoägare rapporterat att ett föl fötts. Om betäckningen har skett genom utländsk semin måste du, förutom betäckningsrapporten från den utländske hingstägaren, skicka med seminrapport från denne.

Tänk på att det kan vara bra att göra kopior på alla hästens handlingar innan du sänder dem till registratorn. Handlingarna sändes med fördel som rekommenderat brev eftersom det är värdehandlingar.

DATUM FÖR REGISTRERING

Alla föl ska ha sitt pass senast den 31/12 födelseåret (om fölet är fött efter den 1/7 ska passet vara klart senast 6 månader efter födelsen).

Samtliga papper rörande hästen, d.v.s. betäckningsrapport, ID-handling, chipmärkningsrapport och DNA-analys ska vara registratorn tillhanda senast 30 november för att fölet ska kunna få sitt pass till den 31/12 födelseåret.

Importerad häst med godkänt EU-pass ska tilläggsregistreras senast 30 dagar efter ankomst. Gäller även hästar som enbart ska vistas i Sverige under en period längre än 90 dagar.

Importerad häst utan EU-godkänt pass: När kopia på köpekontrakt/kvitto eller utländskt registreringsbevis som styrker ägarförhållandet har tillsänts registrator, senast 1 månad efter införseln (enl. EU-förordning). Gäller alla hästar som kommer från icke EU-land samt hästar från EU med ett pass som inte innehåller de s.k. livsmedelssidorna. Registreringshandlingar och ev. pass tillsänds hästägaren när alla handlingar enligt ovan har inkommit.

VAD GÖR JAG MED HÄSTPASSET NÄR HÄSTEN DÖR?

När en häst avlivas eller slaktas ska passet ogiltigförklaras och makuleras. Den förening som har utfärdat passet ska underrättas om detta ,så att de kan notera avlivningen av hästen i sin databas. Om hästen slaktas på ett slakteri sköts hanteringen vanligen av slakteriet, som kontaktar den utfärdande föreningen och skickar passet eller ett intyg om slakten till föreningen. Om du däremot väljer att avliva hästen på gården ska du skicka passet till den förening som utfärdat det. Föreningen ska makulera passet och registrera avlivningen i sin databas.

KOSTNADER

Prislista finns på www.ashr.se

Observera att alla kostnader är inkl avgifter från avelsorganisationer. Om din häst är import eller registreras efter 6 månaders ålder kan den komma att tas ur livsmedelskedjan. För mer information hänvisas till Jordbruksverket, www.sjv.se.